Polityka prywatności1. Administratorem danych osobowych Klienta jest sklep SkyStore.

2. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit.- przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
b) Rozpatrywania  reklamacji  na  podstawie  art. 6  ust.  1  lit. - przez  1  rok  po  terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. - gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

3. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b)  podmiotom  umożliwiającym  Prowadzącemu  Sklep  dokonywanie  zdalnych  operacji płatniczych;
c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
e) podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.

4.Klientowi przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie  danych  jest  niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

5. Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  (w  tym  w  formie profilowania)  w  ten  sposób, że  w  wyniku  takiego  zautomatyzowanego  przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.